Chinese Mandarin: Pinyin combinations and sound recordings

拼音 [pīnyīn] Pinyin learn Chinese Mandarin iphone app hanziChinese is quite different from Western languages in that it has a fixed amount of possible syllables. All in all there are no more than around 400 but then each of these syllables then have up to 5 possible tones. Interestingly, there are only a few sounds that end with a consonant. These are n, ng and r.

When developing an iPhone app, I analyzed the HSK vocabulary lists with 5000 words to find which pronunciations that were possible. I found 1186 and with the help of a voice artist, we  recorded these in a professional studio environment. Each of these sounds were then edited into an mp3 file and named according to the sound – for example ‘ai’ was named ‘ai5.mp3’. The app developers then linked these together based on the pinyin sound in the vocabulary list. This way, I can have an UNLIMITED amount of word combinations in the app and they all have the correct pronunciation. Some might say it sounds a bit choppy and not exactly like spoken in a sentence and I would agree. However, for the purpose of learning the exact pronunciation of a specific word then this is perfect and greatly appreciated by beginners.

Here’s a sample:

ai4 han4 zi4

Cool huh?

Here are the possible syllables that I found:

a, ai, an, ang, ao

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu

ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo

da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo

e, ei, en, er

fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu

ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo

ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo

ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun

ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo

la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe

m, ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu

n, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe

o, ou

pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu

qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun

ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo

sa, sai, san, sang, sao, se, sei, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo

ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo

wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu

xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun

ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo

And here are the mp3 files that are available in the app:

a1.mp3

a5.mp3

ai1.mp3

ai2.mp3

ai3.mp3

ai4.mp3

ai5.mp3

an1.mp3

an4.mp3

ang2.mp3

ao1.mp3

ao2.mp3

ao4.mp3

ba1.mp3

ba2.mp3

ba3.mp3

ba4.mp3

ba5.mp3

bai1.mp3

bai2.mp3

bai3.mp3

bai4.mp3

bai5.mp3

ban1.mp3

ban3.mp3

ban4.mp3

bang1.mp3

bang3.mp3

bang4.mp3

bao1.mp3

bao2.mp3

bao3.mp3

bao4.mp3

bei1.mp3

bei2.mp3

bei3.mp3

bei4.mp3

ben1.mp3

ben3.mp3

ben4.mp3

beng1.mp3

beng2.mp3

beng4.mp3

bi1.mp3

bi2.mp3

bi3.mp3

bi4.mp3

bian1.mp3

bian3.mp3

bian4.mp3

bian5.mp3

biao1.mp3

biao3.mp3

bie1.mp3

bie2.mp3

bie3.mp3

bie4.mp3

bin1.mp3

bing1.mp3

bing3.mp3

bing4.mp3

bing5.mp3

bo1.mp3

bo2.mp3

bo4.mp3

bo5.mp3

bu2.mp3

bu3.mp3

bu4.mp3

bu5.mp3

ca1.mp3

cai1.mp3

cai2.mp3

cai3.mp3

cai4.mp3

can1.mp3

can2.mp3

can3.mp3

can4.mp3

cang1.mp3

cang2.mp3

cao1.mp3

cao2.mp3

cao3.mp3

cao4.mp3

ce4.mp3

ceng2.mp3

cha1.mp3

cha2.mp3

cha4.mp3

chai1.mp3

chai2.mp3

chan1.mp3

chan2.mp3

chan3.mp3

chan4.mp3

chang1.mp3

chang2.mp3

chang3.mp3

chang4.mp3

chao1.mp3

chao2.mp3

chao3.mp3

che1.mp3

che3.mp3

che4.mp3

chen2.mp3

chen4.mp3

cheng1.mp3

cheng2.mp3

cheng3.mp3

cheng4.mp3

chi1.mp3

chi2.mp3

chi3.mp3

chi4.mp3

chong1.mp3

chong2.mp3

chong3.mp3

chong4.mp3

chou1.mp3

chou2.mp3

chou3.mp3

chou4.mp3

chou5.mp3

chu1.mp3

chu2.mp3

chu3.mp3

chu4.mp3

chuan1.mp3

chuan2.mp3

chuan3.mp3

chuan4.mp3

chuang1.mp3

chuang2.mp3

chuang3.mp3

chuang4.mp3

chui1.mp3

chui2.mp3

chun1.mp3

chun2.mp3

chun3.mp3

chuo1.mp3

ci2.mp3

ci3.mp3

ci4.mp3

cong1.mp3

cong2.mp3

cou4.mp3

cu1.mp3

cu4.mp3

cuan4.mp3

cui1.mp3

cui4.mp3

cun1.mp3

cun2.mp3

cun4.mp3

cuo1.mp3

cuo2.mp3

cuo4.mp3

da1.mp3

da2.mp3

da3.mp3

da4.mp3

da5.mp3

dai1.mp3

dai3.mp3

dai4.mp3

dai5.mp3

dan1.mp3

dan3.mp3

dan4.mp3

dang1.mp3

dang3.mp3

dang4.mp3

dao1.mp3

dao3.mp3

dao4.mp3

dao5.mp3

de2.mp3

de3.mp3

de5.mp3

deng1.mp3

deng3.mp3

deng4.mp3

di1.mp3

di2.mp3

di3.mp3

di4.mp3

di5.mp3

dian1.mp3

dian3.mp3

dian4.mp3

dianr3.mp3

diao1.mp3

diao3.mp3

diao4.mp3

die1.mp3

die2.mp3

ding1.mp3

ding3.mp3

ding4.mp3

diu1.mp3

dong1.mp3

dong3.mp3

dong4.mp3

dou1.mp3

dou3.mp3

dou4.mp3

du1.mp3

du2.mp3

du3.mp3

du4.mp3

du5.mp3

duan1.mp3

duan2.mp3

duan3.mp3

duan4.mp3

dui1.mp3

dui4.mp3

dun1.mp3

dun4.mp3

duo1.mp3

duo2.mp3

duo3.mp3

duo4.mp3

duo5.mp3

e2.mp3

e3.mp3

e4.mp3

ei2.mp3

en1.mp3

en5.mp3

er2.mp3

er3.mp3

er4.mp3

er5.mp3

fa1.mp3

fa2.mp3

fa3.mp3

fa4.mp3

fan1.mp3

fan2.mp3

fan3.mp3

fan4.mp3

fan5.mp3

fang1.mp3

fang2.mp3

fang3.mp3

fang4.mp3

fang5.mp3

fei1.mp3

fei2.mp3

fei3.mp3

fei4.mp3

fen1.mp3

fen2.mp3

fen3.mp3

fen4.mp3

feng1.mp3

feng2.mp3

feng3.mp3

feng4.mp3

feng5.mp3

fo2.mp3

fou3.mp3

fu1.mp3

fu2.mp3

fu3.mp3

fu4.mp3

fu5.mp3

ga4.mp3

gai1.mp3

gai3.mp3

gai4.mp3

gan1.mp3

gan3.mp3

gan4.mp3

gang1.mp3

gang3.mp3

gang4.mp3

gao1.mp3

gao3.mp3

gao4.mp3

ge1.mp3

ge2.mp3

ge4.mp3

ge5.mp3

gei3.mp3

gen1.mp3

geng1.mp3

geng4.mp3

gong1.mp3

gong3.mp3

gong4.mp3

gou1.mp3

gou2.mp3

gou3.mp3

gou4.mp3

gu1.mp3

gu3.mp3

gu4.mp3

gu5.mp3

gua1.mp3

gua4.mp3

guai1.mp3

guai3.mp3

guai4.mp3

guan1.mp3

guan2.mp3

guan3.mp3

guan4.mp3

guang1.mp3

guang3.mp3

guang4.mp3

gui1.mp3

gui3.mp3

gui4.mp3

gun3.mp3

gun4.mp3

guo1.mp3

guo2.mp3

guo3.mp3

guo4.mp3

ha1.mp3

hai2.mp3

hai3.mp3

hai4.mp3

hai5.mp3

han2.mp3

han3.mp3

han4.mp3

hang2.mp3

hao2.mp3

hao3.mp3

hao4.mp3

he1.mp3

he2.mp3

he4.mp3

he5.mp3

hei1.mp3

hei5.mp3

hen2.mp3

hen3.mp3

hen4.mp3

heng2.mp3

heng5.mp3

hong1.mp3

hong2.mp3

hong3.mp3

hong4.mp3

hou1.mp3

hou2.mp3

hou3.mp3

hou4.mp3

hou5.mp3

hu1.mp3

hu2.mp3

hu3.mp3

hu4.mp3

hu5.mp3

hua1.mp3

hua2.mp3

hua4.mp3

hua5.mp3

huai2.mp3

huai4.mp3

huan1.mp3

huan2.mp3

huan3.mp3

huan4.mp3

huan5.mp3

huang1.mp3

huang2.mp3

huang3.mp3

huang4.mp3

hui1.mp3

hui2.mp3

hui3.mp3

hui4.mp3

hui5.mp3

huir3.mp3

hun1.mp3

hun2.mp3

hun4.mp3

huo2.mp3

huo3.mp3

huo4.mp3

huo5.mp3

ji1.mp3

ji2.mp3

ji3.mp3

ji4.mp3

ji5.mp3

jia1.mp3

jia2.mp3

jia3.mp3

jia4.mp3

jia5.mp3

jian1.mp3

jian2.mp3

jian3.mp3

jian4.mp3

jian5.mp3

jiang1.mp3

jiang3.mp3

jiang4.mp3

jiao1.mp3

jiao2.mp3

jiao3.mp3

jiao4.mp3

jie1.mp3

jie2.mp3

jie3.mp3

jie4.mp3

jie5.mp3

jin1.mp3

jin3.mp3

jin4.mp3

jing1.mp3

jing3.mp3

jing4.mp3

jing5.mp3

jiu1.mp3

jiu3.mp3

jiu4.mp3

jiu5.mp3

ju1.mp3

ju2.mp3

ju3.mp3

ju4.mp3

ju5.mp3

juan1.mp3

juan3.mp3

juan4.mp3

jue2.mp3

jue4.mp3

jun1.mp3

jun4.mp3

jun5.mp3

ka1.mp3

ka3.mp3

kai1.mp3

kai3.mp3

kai4.mp3

kan1.mp3

kan3.mp3

kan4.mp3

kang1.mp3

kang2.mp3

kang4.mp3

kao3.mp3

kao4.mp3

ke1.mp3

ke2.mp3

ke3.mp3

ke4.mp3

ke5.mp3

ken3.mp3

keng1.mp3

kong1.mp3

kong3.mp3

kong4.mp3

kou3.mp3

kou4.mp3

ku1.mp3

ku3.mp3

ku4.mp3

kua1.mp3

kua3.mp3

kua4.mp3

kuai4.mp3

kuai5.mp3

kuan1.mp3

kuan3.mp3

kuang1.mp3

kuang2.mp3

kuang4.mp3

kui1.mp3

kui3.mp3

kui4.mp3

kun1.mp3

kun3.mp3

kun4.mp3

kuo4.mp3

la1.mp3

la3.mp3

la4.mp3

la5.mp3

lai2.mp3

lai4.mp3

lan2.mp3

lan3.mp3

lan4.mp3

lang2.mp3

lang3.mp3

lang4.mp3

lao1.mp3

lao2.mp3

lao3.mp3

lao5.mp3

le4.mp3

le5.mp3

lei2.mp3

lei3.mp3

lei4.mp3

leng3.mp3

leng4.mp3

li1.mp3

li2.mp3

li3.mp3

li4.mp3

li5.mp3

lia3.mp3

lian2.mp3

lian3.mp3

lian4.mp3

liang2.mp3

liang3.mp3

liang4.mp3

liang5.mp3

liao2.mp3

liao3.mp3

liao4.mp3

lie3.mp3

lie4.mp3

lin2.mp3

lin4.mp3

ling2.mp3

ling3.mp3

ling4.mp3

ling5.mp3

liu1.mp3

liu2.mp3

liu4.mp3

long2.mp3

long3.mp3

long5.mp3

lou2.mp3

lou3.mp3

lou4.mp3

lu2.mp3

lu3.mp3

lü3.mp3

lu4.mp3

lü4.mp3

lu5.mp3

luan4.mp3

lüe4.mp3

lun2.mp3

lun4.mp3

luo1.mp3

luo2.mp3

luo4.mp3

ma1.mp3

ma2.mp3

ma3.mp3

ma4.mp3

ma5.mp3

mai2.mp3

mai3.mp3

mai4.mp3

man2.mp3

man3.mp3

man4.mp3

mang2.mp3

mang4.mp3

mao1.mp3

mao2.mp3

mao4.mp3

mao5.mp3

me5.mp3

mei2.mp3

mei3.mp3

mei4.mp3

mei5.mp3

men2.mp3

men4.mp3

men5.mp3

meng2.mp3

meng3.mp3

meng4.mp3

mi1.mp3

mi2.mp3

mi3.mp3

mi4.mp3

mi5.mp3

mian2.mp3

mian3.mp3

mian4.mp3

miao1.mp3

miao2.mp3

miao3.mp3

miao4.mp3

mie4.mp3

min2.mp3

min3.mp3

ming2.mp3

ming4.mp3

ming5.mp3

miu4.mp3

mo1.mp3

mo2.mp3

mo3.mp3

mo4.mp3

mo5.mp3

mou2.mp3

mou5.mp3

mu2.mp3

mu3.mp3

mu4.mp3

mu5.mp3

na2.mp3

na3.mp3

na4.mp3

nai3.mp3

nai4.mp3

nan2.mp3

nan4.mp3

nan5.mp3

nao2.mp3

nao3.mp3

nao4.mp3

nao5.mp3

ne5.mp3

nei4.mp3

nen4.mp3

neng2.mp3

ni2.mp3

ni3.mp3

ni4.mp3

nian2.mp3

nian4.mp3

niang2.mp3

niang4.mp3

niang5.mp3

niao3.mp3

nie1.mp3

nin2.mp3

ning2.mp3

ning3.mp3

ning4.mp3

niu2.mp3

niu3.mp3

niu5.mp3

nong2.mp3

nong4.mp3

nou4.mp3

nu2.mp3

nu3.mp3

nü3.mp3

nu4.mp3

nuan3.mp3

nüe4.mp3

nun2.mp3

nuo2.mp3

nuo4.mp3

o2.mp3

ou1.mp3

ou3.mp3

pa1.mp3

pa2.mp3

pa4.mp3

pai1.mp3

pai2.mp3

pai4.mp3

pan1.mp3

pan2.mp3

pan4.mp3

pang1.mp3

pang2.mp3

pang4.mp3

pao1.mp3

pao2.mp3

pao3.mp3

pao4.mp3

pei2.mp3

pei4.mp3

pen1.mp3

pen2.mp3

peng1.mp3

peng2.mp3

peng3.mp3

peng4.mp3

peng5.mp3

pi1.mp3

pi2.mp3

pi3.mp3

pi4.mp3

pian1.mp3

pian2.mp3

pian3.mp3

pian4.mp3

piao1.mp3

piao4.mp3

pin1.mp3

pin2.mp3

pin3.mp3

pin4.mp3

ping1.mp3

ping2.mp3

ping5.mp3

po1.mp3

po2.mp3

po4.mp3

pou1.mp3

pu1.mp3

pu2.mp3

pu3.mp3

pu4.mp3

qi1.mp3

qi2.mp3

qi3.mp3

qi4.mp3

qi5.mp3

qia1.mp3

qia4.mp3

qian1.mp3

qian2.mp3

qian3.mp3

qian4.mp3

qiang1.mp3

qiang2.mp3

qiang3.mp3

qiao1.mp3

qiao2.mp3

qiao3.mp3

qiao4.mp3

qie1.mp3

qie3.mp3

qie4.mp3

qin1.mp3

qin2.mp3

qin5.mp3

qing1.mp3

qing2.mp3

qing3.mp3

qing4.mp3

qing5.mp3

qiong2.mp3

qiu1.mp3

qiu2.mp3

qu1.mp3

qu3.mp3

qu4.mp3

qu5.mp3

quan1.mp3

quan2.mp3

quan3.mp3

quan4.mp3

que1.mp3

que2.mp3

que4.mp3

qun2.mp3

ran2.mp3

ran3.mp3

rang3.mp3

rang4.mp3

rao2.mp3

rao3.mp3

rao4.mp3

re3.mp3

re4.mp3

ren2.mp3

ren3.mp3

ren4.mp3

reng1.mp3

reng2.mp3

ri4.mp3

rong2.mp3

rou2.mp3

rou4.mp3

ru2.mp3

ru3.mp3

ru4.mp3

ruan3.mp3

rui4.mp3

run4.mp3

run5.mp3

ruo4.mp3

sa1.mp3

sa3.mp3

sai1.mp3

sai4.mp3

san1.mp3

san3.mp3

san4.mp3

sang1.mp3

sang3.mp3

sang4.mp3

sao1.mp3

sao3.mp3

se2.mp3

se4.mp3

sen1.mp3

sha1.mp3

sha2.mp3

sha3.mp3

sha4.mp3

shai1.mp3

shai4.mp3

shan1.mp3

shan3.mp3

shan4.mp3

shang1.mp3

shang3.mp3

shang4.mp3

shang5.mp3

shao1.mp3

shao2.mp3

shao3.mp3

shao4.mp3

shao5.mp3

she1.mp3

she2.mp3

she3.mp3

she4.mp3

shen1.mp3

shen2.mp3

shen3.mp3

shen4.mp3

shen5.mp3

sheng1.mp3

sheng2.mp3

sheng3.mp3

sheng4.mp3

sheng5.mp3

shi1.mp3

shi2.mp3

shi3.mp3

shi4.mp3

shi5.mp3

shou1.mp3

shou3.mp3

shou4.mp3

shou5.mp3

shu1.mp3

shu2.mp3

shu3.mp3

shu4.mp3

shu5.mp3

shua1.mp3

shua3.mp3

shuai1.mp3

shuai3.mp3

shuai4.mp3

shuan4.mp3

shuang1.mp3

shuang3.mp3

shui2.mp3

shui3.mp3

shui4.mp3

shun4.mp3

shun5.mp3

shuo1.mp3

shuo4.mp3

si1.mp3

si2.mp3

si3.mp3

si4.mp3

si5.mp3

song1.mp3

song3.mp3

song4.mp3

sou1.mp3

sou4.mp3

su1.mp3

su2.mp3

su4.mp3

su5.mp3

suan1.mp3

suan4.mp3

sui1.mp3

sui2.mp3

sui4.mp3

sun1.mp3

sun3.mp3

suo1.mp3

suo3.mp3

suo5.mp3

ta1.mp3

ta3.mp3

ta4.mp3

ta5.mp3

tai1.mp3

tai2.mp3

tai4.mp3

tai5.mp3

tan1.mp3

tan2.mp3

tan3.mp3

tan4.mp3

tang1.mp3

tang2.mp3

tang3.mp3

tang4.mp3

tao1.mp3

tao2.mp3

tao3.mp3

tao4.mp3

tao5.mp3

te4.mp3

teng2.mp3

teng5.mp3

ti1.mp3

ti2.mp3

ti3.mp3

ti4.mp3

tian1.mp3

tian2.mp3

tian3.mp3

tiao1.mp3

tiao2.mp3

tiao3.mp3

tiao4.mp3

tie1.mp3

tie3.mp3

ting1.mp3

ting2.mp3

ting3.mp3

ting5.mp3

tong1.mp3

tong2.mp3

tong3.mp3

tong4.mp3

tong5.mp3

tou1.mp3

tou2.mp3

tou4.mp3

tou5.mp3

tu1.mp3

tu2.mp3

tu3.mp3

tu4.mp3

tu5.mp3

tuan2.mp3

tui1.mp3

tui3.mp3

tui4.mp3

tun1.mp3

tuo1.mp3

tuo3.mp3

tuo4.mp3

wa1.mp3

wa2.mp3

wa3.mp3

wa4.mp3

wa5.mp3

wai1.mp3

wai4.mp3

wan1.mp3

wan2.mp3

wan3.mp3

wan4.mp3

wang2.mp3

wang3.mp3

wang4.mp3

wang5.mp3

wei1.mp3

wei2.mp3

wei3.mp3

wei4.mp3

wei5.mp3

wen1.mp3

wen2.mp3

wen3.mp3

wen4.mp3

wen5.mp3

wo1.mp3

wo3.mp3

wo4.mp3

wu1.mp3

wu2.mp3

wu3.mp3

wu4.mp3

wu5.mp3

xi1.mp3

xi2.mp3

xi3.mp3

xi4.mp3

xi5.mp3

xia1.mp3

xia2.mp3

xia4.mp3

xian1.mp3

xian2.mp3

xian3.mp3

xian4.mp3

xiang1.mp3

xiang2.mp3

xiang3.mp3

xiang4.mp3

xiao1.mp3

xiao2.mp3

xiao3.mp3

xiao4.mp3

xie1.mp3

xie2.mp3

xie3.mp3

xie4.mp3

xie5.mp3

xin1.mp3

xin4.mp3

xin5.mp3

xing1.mp3

xing2.mp3

xing3.mp3

xing4.mp3

xing5.mp3

xiong1.mp3

xiong2.mp3

xiu1.mp3

xiu3.mp3

xiu4.mp3

xu1.mp3

xu3.mp3

xu4.mp3

xu5.mp3

xuan1.mp3

xuan2.mp3

xuan3.mp3

xue1.mp3

xue2.mp3

xue3.mp3

xue4.mp3

xun1.mp3

xun2.mp3

xun4.mp3

xun5.mp3

ya1.mp3

ya2.mp3

ya3.mp3

ya4.mp3

ya5.mp3

yan1.mp3

yan2.mp3

yan3.mp3

yan4.mp3

yang1.mp3

yang2.mp3

yang3.mp3

yang4.mp3

yang5.mp3

yao1.mp3

yao2.mp3

yao3.mp3

yao4.mp3

ye2.mp3

ye3.mp3

ye4.mp3

ye5.mp3

yi1.mp3

yi2.mp3

yi3.mp3

yi4.mp3

yi5.mp3

yin1.mp3

yin2.mp3

yin3.mp3

yin4.mp3

ying1.mp3

ying2.mp3

ying3.mp3

ying4.mp3

ying5.mp3

yo5.mp3

yong1.mp3

yong3.mp3

yong4.mp3

you1.mp3

you2.mp3

you3.mp3

you4.mp3

you5.mp3

yu2.mp3

yu3.mp3

yu4.mp3

yu5.mp3

yuan1.mp3

yuan2.mp3

yuan3.mp3

yuan4.mp3

yue1.mp3

yue2.mp3

yue4.mp3

yun2.mp3

yun3.mp3

yun4.mp3

za2.mp3

za3.mp3

za4.mp3

zai1.mp3

zai3.mp3

zai4.mp3

zan2.mp3

zan3.mp3

zan4.mp3

zang1.mp3

zang4.mp3

zao1.mp3

zao3.mp3

zao4.mp3

ze2.mp3

zei2.mp3

zen3.mp3

zeng1.mp3

zeng2.mp3

zeng4.mp3

zha1.mp3

zha2.mp3

zha3.mp3

zha4.mp3

zhai1.mp3

zhai2.mp3

zhai3.mp3

zhai4.mp3

zhan1.mp3

zhan3.mp3

zhan4.mp3

zhang1.mp3

zhang3.mp3

zhang4.mp3

zhao1.mp3

zhao2.mp3

zhao3.mp3

zhao4.mp3

zhe1.mp3

zhe2.mp3

zhe3.mp3

zhe4.mp3

zhe5.mp3

zhen1.mp3

zhen3.mp3

zhen4.mp3

zheng1.mp3

zheng2.mp3

zheng3.mp3

zheng4.mp3

zhi1.mp3

zhi2.mp3

zhi3.mp3

zhi4.mp3

zhi5.mp3

zhong1.mp3

zhong3.mp3

zhong4.mp3

zhou1.mp3

zhou4.mp3

zhu1.mp3

zhu2.mp3

zhu3.mp3

zhu4.mp3

zhua1.mp3

zhuai4.mp3

zhuan1.mp3

zhuan3.mp3

zhuan4.mp3

zhuang1.mp3

zhuang4.mp3

zhui1.mp3

zhui4.mp3

zhun3.mp3

zhuo1.mp3

zhuo2.mp3

zi1.mp3

zi3.mp3

zi4.mp3

zi5.mp3

zong1.mp3

zong3.mp3

zong4.mp3

zou1.mp3

zou3.mp3

zou4.mp3

zu1.mp3

zu2.mp3

zu3.mp3

zuan1.mp3

zuan4.mp3

zui3.mp3

zui4.mp3

zun1.mp3

zuo1.mp3

zuo2.mp3

zuo3.mp3

zuo4.mp3

A couple of notes:

Syllables spelled with “u”, but pronounced with “ü”:

ju, juan, jue, jun
qu, quan, que, qun
xu, xuan, xue, xun
yu, yuan, yue, yun

Syllables where “u” and “ü” must not be mixed up:

lu, lü, lüe
nu, nü, nüe

Notice, no “th” “tr” “sl” “sk” …. consonant clusters are not available while other languages use them a lot.

7 comments to Chinese Mandarin: Pinyin combinations and sound recordings

 • F I MacIllFhinnein

  What about the alterations in tone due to combinations? Secondly, what about the alternatives to such alterations, due to the pauses which negate those alterations? Thirdly, did you just use the analysis of phonemes according to pinyin, and do you regard this as sufficient?

  • David Petersson

   Hi,

   The words come from vocabulary lists where the pinyin pronunciation has already been decided (for the user/student). The flashcard will not teach different pronunciations for a character (f.e. 不 that could have different tones in different combinations). I believe this also answers questions 2 & 3. If not, please let me know.

   David

 • Mike

  Hello David, is it possible to use the sounds you recorded in a free app we’re developing?

  Thank you

 • David R

  Oooh. Those sound nice.

  I’m pretty sure I’ve compiled the exact same list, but I lack the professional and the recording studio. Found a couple recording sets online but they lack the critical 5th tone recordings. I’d love to have this set for my own study.

 • Alfred

  May I use your tone recordings in my App? If yes, where could I find it. Thank you.

 • Tom,I have been studying Rosetta Stone Chinese Mandarin pettry regularly for 2 months now. I enjoy the software but it helps having someone who knows the language to help with the fill in words. I am going to Beijing in January for 14 days during the Spring Festival and will be staying with a girl who grew up in the Hunan region and has been living in Beijing for 7 years. She helps me by talking to me in Chinese and I answer back. The software absolutely does work as I can speak with Chinese folks here in the east coast of NJ.

Leave a Reply